jinova trezory

Zákon 119 z roku 2002 Sb.

paragraf

Na jednu stranu by jste měli dodržet zákon. Uložit zbraně dle zákona. Na druhou stranu by jste si měli zabezpečit všechno co máte doma a dokázalo by to ublížit. Zákon rozděluje uložení zbraní do tří kategorií. Uložení zbraní do 10 kusů. Uložení do 20 kusů a kategorie nejvyšší je uložení zbraní v neomezeném počtu. Co nenajdete v zákoně číslo 119 je v prováděcím Nařízení vlády č. 217/2017 (novelizuje Nařízení vlády č. 338/2002, č. 347/2003 a č. 503/2005). Níže je zákon s důležitými věcmi o uložení zbraní zvýrazněnými červeně:

Pozor, zákon č. 119 je novelizován 30.ledna 2021 zákonem č. 13/2021 Sb. Více ZDE

Zákon číslo Účinnost
Zákon č. 119/2002 Sb.01.01.2003 - 30.01.2021novelizovaný
Zákon č. 170/2013 Sb.01.07.2014 - 03.09.2015zrušeno
Zákon č. 229/2016 Sb.01.08.2017 - 14.08.2017zrušeno
Zákon č. 222/2017 Sb.15.08.2017 - 29.01.2021zrušeno
Zákon č. 13/2021 Sb.30.01.2021 - aktuální

8.března 2002

Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb.

o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ A STŘELIVO

Hlava IV
Zbrojní průkaz

§ 29
Povinnosti držitele zbrojního průkazu

(1) Držitel zbrojního průkazu je povinen

 1. dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem, střelným prachem a zápalkami,
 2. zabezpečit zbraň kategorie A, B nebo C a střelivo do této zbraně (§ 58),
 3. zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
 4. dodržovat podmínky přechovávání a skladování střeliva, střelného prachu a zápalek,
 5. předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole,
 6. neprodleně ohlásit kterémukoliv útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně,
 7. provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud došlo ke změně jména, příjmení nebo místa pobytu držitele zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; musí tak učinit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklady původní,
 8. mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně,
 9. odevzdat zbrojní průkaz do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti podle § 26 písm. a), c) nebo g) příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, střeliva nebo zakázaného doplňku zbraně, odevzdá též zbraň, střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně a průkaz zbraně,
 10. ohlásit do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně nebo opravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně,
 11. podrobit se při nošení zbraně na výzvu příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,11)
 12. neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie každé použití zbraně pro účely krajní nouze nebo nutné obrany a
 13. umožnit příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně kategorie A.
Hlava IX
Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem

§ 58
Zabezpečení zbraní a střeliva

(1) Nošené nebo přepravované držené zbraně všech kategorií, včetně jejich hlavních částí a zakázaných doplňků nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.

(2) Držené zbraně kategorie A, B nebo C uschované, uložené nebo uskladněné (dále jen "přechovávané zbraně") v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na přechovávané zbraně kategorie B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů, které je však držitel těchto zbraní a střeliva povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.

(3) Více než 10 přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 nábojů se zabezpečuje v

 1. uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
 2. uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(4) Více než 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B nebo C nebo více než 20 000 kusů střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.

(5) Přechovávané zbraně nebo střelivo ve výlohách musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Mimo provozní dobu se tato zbraň nebo střelivo přechovává podle odstavců 2 až 4.

(6) Přechovávaná zbraň musí být v nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.

(7) Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její přechovávání podle předchozích odstavců, může příslušný útvar policie jejímu držiteli povolit jiný způsob jejího zabezpečení v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(8) Příslušný útvar policie je oprávněn u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.


Hlava XIII
Ustanovení společná

§ 79
Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda stanoví nařízením č. 347 technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva k provedení § 58 odst. 2 až 5 a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami.

zpět domů

Kontakt

Články zdarma

Jak si vybrat trezor?


průvodce světem trezorů

Kam umístit trezor?


nejčastější umístění

7 závažných chyb!


při používání trezoru

Bezpečnostní třídy


hlavní údaj při koupi trezoru

Proč mít trezor?


co uložit do trezoru

Jak si vybrat zámek?


trezorové zámky

Trezor na dlouhé zbraně


jak si vybrat?