jinova trezory

Koncese na služby okolo trezorů

Váš dodavatel mechanických zábranných systémů - MZS by měl být držitelem koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“, podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) je tak oprávněn k

Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám zabezpečovacích systémů , určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.
 • - Jednání podnikatele dosahuje stupně nebezpečnosti pro společnost.
 • - Musí jít o činnost srovnatelnou s výkonem zaměstnání, provozovanou s cílem získat zdroj finančních příjmů, tedy o soustavnou činnost provozovanou živnostenským způsobem.
 • - Právní způsobilost k podnikání v oboru technických bezpečnosntích služeb.
 • - Dodavatel musí být držitelem koncesované živnosti skupiny č. 314 "Technické služby k ochraně majetku a osob".
Jejím obsahem je podle nařízení vlády č.278 Sb. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů... - V roce 2008 došlo ke dvěma změnám živnostenského zákona jejihž výsledkem je, že podnikatel musí být schopen prokázat bezúhonnost všech svých pracovníků výpisem z rejstříku trestů.

Neoprávněné podnikání

S termínem „neoprávněné podnikání“ se lze v českém právním řádu setkat hned v několika právních předpisech, a to jak povahy soukromoprávní tak veřejnoprávní. Neoprávněné podnikání upravuje zákon o živnostenském podnikání v §61 – §64. Tento pojem je zde vymezen jako správní delikt, jenž se vztahuje na dva zákonem stanovené případy.

Práce bez živnostenského oprávnění

Prvním případem je situace, kdy fyzická či právnická osoba vykonává podnikatelskou činnost, aniž vlastní příslušné živnostenské oprávnění. Jedná se tedy o situaci, kdy činnost naplňuje veškeré znaky živnosti, ale osoba není vlastníkem živnostenského oprávnění na předmětnou živnost. Dozví-li se živnostenský úřad o tomto neoprávněné podnikání, zahájí správní řízení o uložení sankce za neoprávněné podnikání.

Práce bez koncese

Za druhou situaci neoprávněného podnikání je třeba považovat podnikání osoby, která sice vlastní živnostenské oprávnění na určitou činnost, avšak vykonává úkony, jež jsou již nad rámec povolení, které osoba vlastní a které svými úkony náleží do jiné živnosti. Živnostenský zákon upravuje zvlášť neoprávněné podnikání právnických osob a osob fyzických, také výše sankce se liší podle tohoto kritéria. Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Výše sankce již není odvislá od toho, jaký majetkový prospěch osoba neoprávněným podnikáním získala, neboť v praxi se tato úprava projevila jako nevyhovující.

Trestný čin? Když jde o větší rozsah.

Ač by byla osoba sankcionována živnostenským úřadem za tento delikt, není tím dotčeno ustanovení trestního zákona, který vymezuje trestný čin neoprávněného podnikání v § 118. Ten stanoví, že bude potrestán každý (odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem), kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání.

Mít zaměstnance na stěhování trezorů?

Větší trest (odnětí svobody na šest měsíců až tři léta) bude potom uložen tomu, kdo použil k neoprávněnému podnikání i někoho jiného jako pracovní sílu a také ten, kdo získal takovým činem značný prospěch. Pachatelem může být pouze fyzická osoba a k naplnění znaků tohoto trestného činu je třeba prokázat, že osoba svou neoprávněnou činnost provozovala úmyslně.

Obchodní zákoník - nastěhovat trezor omylem? Od firmy, které platíte asi ne!

Nově se pojem neoprávněného podnikání objevuje také v obchodním zákoníku. Ten byl do novelizovaného obchodníku zařazen zejména proto, že veřejnoprávní předpisy neřeší otázku důsledků neoprávněného podnikání pro soukromoprávní úkony. Proto ustanovení § 3a odst. 1 výslovně stanoví, že povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena okolností, že určitá osobě má zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání (výše řečené se netýká ustanovení § 49a občanského zákoníku – jednání v omylu). Výslovně je také stanoveno, že osoba, která uskutečňuje činnost, k níž je třeba ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoba, která takovou činnost uskutečňuje jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídá za škodu tím způsobenou.

Zákon č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoník

paragraf

§ 251Neoprávněné podnikání

 • (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 • (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
  • b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 • (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
PRÁVNICKÁ OSOBA SE DOPUSTÍ SPRÁVNÍHO DELIKTU TÍM, ŽE NAPŘ. PROVOZUJE ČINNOST, KTERÁ JE: c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Za správní delikt se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCESNÍ LISTINA - proč ji při prodeji a montáži mechanických zábranných systémů vyžadovat?

Živnostenský zákon přesně vymezuje, které druhy podnikání vyžadují vydání koncesní listiny. V Zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání jsou vyjmenované oblasti, které podléhají přísnějším podmínkám. Podnikatel, který chce v těchto uvedených oblastech podnikat, musí splnit podmínky pro vydání koncesí listiny a jedině tak může požádat o její vydání. Obecně mezi koncesované živnosti patří ty, kde je zvýšené bezpečnostní, zdravotní nebo hospodářské riziko a stát si tak chce ponechat nad nimi určitý nadstandardní dohled. Živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze číslo 3 Živnostenského zákona.

Váš dodavatel mechanických zábranných systémů - MZS by měl být držitelem koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“, podle jejího obsahu (dle nařízení vlády č. 278 Sb.,) je tak oprávněn k „Projektování, montáži, kontrole, údržbě a opravám elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáži, opravě, údržbě, revizi a správě mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“

Důležité je vědět, že opravdu ne všechny druhy podnikání lze provozovat na základě živnostenského listu.

Kontakt

Články zdarma

průvodce světem trezorů
nejčastější umístění
při používání trezoru
hlavní údaj při koupi trezoru
co uložit do trezoru
trezorové zámky
jak si vybrat?